ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw inschrijving voor een klassikale cursus. Door middel van uw inschrijving via de website van Piraten, perziken en p-waarden verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen u en Piraten, perziken en p-waarden te Maastricht (hierna Piraten, perziken en p-waarden).

Artikel 1 Cursusgeld

U dient het cursusgeld aan Piraten, perziken en p-waarden te betalen waardoor u toegang krijgt tot de betreffende cursus en/of het betreffende cursusmateriaal. Onderwijsdiensten zijn in Nederland vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 2 Eigendomsrechten

Op alle door Piraten, perziken en p-waarden ter beschikking gestelde cursusmaterialen, gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij Piraten, perziken en p-waarden c.q. de sprekers en/of andere door Piraten, perziken en p-waarden ingeschakelde derden. U mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de cursus ten eigen behoeve gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Piraten, perziken en p-waarden aan u verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Piraten, perziken en p-waarden. Materialen waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze gratis worden aangeboden, zijn uitgezonderd van deze regel.

Disclaimer betreffende ons Nederlandse boek (2015)
Dit boek bevat materiaal en volgt een onderwijsstructuur waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van de Universiteit Maastricht. Deze onderwijsstructuur is zonder toestemming en medeweten van de Universiteit Maastricht wederrechtelijk overgenomen en gepubliceerd. Ondanks dat dit boek voor een groot deel steunt op materiaal van de Universiteit Maastricht, is laatstgenoemde niet betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan en staat zij derhalve niet in voor de inhoud en de correctheid van de hierin verstrekte informatie.

 

Artikel 3 Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving voor een cursus worden door Piraten, perziken en p-waarden vastgelegd voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Piraten, perziken en p-waarden worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Piraten, perziken en p-waarden. Hierbij tracht Piraten, perziken en p-waarden rekening te houden met uw interesses. Piraten, perziken en p-waarden maakt gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener; in die context kunnen uw gegevens tussen Piraten, perziken en p-waarden en Mollie worden gedeeld. Verder verstrekt Piraten, perziken en p-waarden uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Piraten, perziken en p-waarden daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 4 Klachten

Bij Piraten, perziken en p-waarden kan een klacht worden ingediend via vince@pppwaarden.nl onder vermelding van ‘klacht’. Piraten, perziken en p-waarden zal binnen vijf werkdagen na indiening van uw klacht contact met u opnemen, teneinde de klacht met u te bespreken, dan wel zorg te dragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Waar mogelijk streeft Piraten, perziken en p-waarden ernaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Piraten, perziken en p-waarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele inhoudelijke fouten in het aangeboden cursusmateriaal, en biedt geen garanties voor de succesvolle afronding van eventuele externe cursussen statistiek waar u aan deelneemt.

 

Artikel 5 Wijzigingen

Piraten, perziken en p-waarden behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Piraten, perziken en p-waarden raadt u aan deze algemene voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.